avangard-pressa.ru

Рекомендовані теми есеїв, доповідей, рефератів, наукових робіт. 1. Вираз східної та західної моделей світосприйняття у філософії - Философия

1. Вираз східної та західної моделей світосприйняття у філософії.

2. Давньоіндійська філософія та сучасність.

3. Філософія як знання про світ у досократичній філософії.

4. Піфагорійський союз: стиль життя і філософія.

5. Зміна предмету філософії в досократівській філософії: софісти.

6. Проблема анамнезису в Платона.

7. Вчення про «ідеальну державу» Платона.

8. Соціально-політичне вчення Платона та Аристотеля.

9. Вчення про щастя в епікурейській школі.

10. Вчення про недосконалість людського пізнання в філософії скептицизму.

11. Зміст моральної філософії Сенеки.

12. Вчення про душу в філософії стоїцизму.

Тема 3. Середньовічна філософія

Питання до самостійного опрацювання теми та семінарського заняття

1. Християнський світогляд та неоплатонічна філософія:

а) теоцентризм християнського світогляду;

б) зв’язок неоплатонізму та християнства.

2. Філософія періоду патристики. Аврелій Авґустин.

3. Схоластика. Питання сумісності віри та розуму:

а) полеміка навколо універсалій (реалізм та номіналізм);

б) принцип гармонії віри та розуму у вченні Томи Аквінського.

Ключові поняття

Теоцентризм, апологетика, патристика, схоластика, креаціонізм, реалізм, номіналізм, універсалії.

Першоджерела

1. Антология мировой философии. – К., 1991. – Т. 1. – Ч. 1.

2. Святий Августин. Сповідь. – К., 1996.

3. Аквинский Фома. Сумма теологии. – К., М., 2002.

Література для самостійного опрацювання

1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2000.

2. Коплстон Ф. Середньовічна філософія. – К., 1997.

3. Пашук А. Й. Середньовічна філософія. – Львів, 2008.

4. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник – Львів, 2001.

5. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К., 2005.

Питання для самоконтролю

1. Порівняйте особливості філософії в добу Античності та Середньовіччя.

2. Що є філософською основою патристики?

3. Яка різниця між апологетикою та патристикою?

4. У чому полягає суть дискусії між номіналістами та реалістами?

5. Як розуміє Тома Аквінський співвідношення віри та розуму?

Тестові завдання

1. Для епохи Середньовіччя характерним є:

а) Теоцентризм;

б) Космоцентризм;

в) Антропоцентризм;

г) Техноцентризм;

ґ) Екоцентризм;

д) Гуманізм.

2. Оберіть варіант правильної відповіді:

а) апологетика – це пізній етап розвитку схоластики;

б) апологетика – етап становлення християнського богослов’я, завданням якого є обґрунтування і захист християнського віровчення;

в) вчення послідовників давньогрецького бога Сонця і Мудрості – Аполона.

3. Патристика (pater– батько):

а) теоретичне обґрунтування привілейованого права чоловіка над жінкою;

б) вчення, що обґрунтовує патріархат;

в) вчення отців церкви ІІ–VІІІ т.. спрямоване на систематизацію християнських догматів;

г) пізній період схоластики.

4. Дві протилежні позиції в схоластичній філософії виражені:

а) емпіризмом і раціоналізмом;

б) монізмом і плюралізмом;

в) номіналізмом і реалізмом;

г) матеріалізмом та ідеалізмом;

ґ) раціоналізмом та ірраціоналізмом.

5. Буття речей за Т. Аквінським є:

а) єдністю форми і матерії;

б) єдності сутності і існування;

в) буття й існування тотожні;

г) буття – це архе, як і в філософії досократиків.

6. Встановіть відповідність:

1. Апологетика а) Розум не суперечить вірі 2. Патристика б) Віра не потребує раціонального обґрунтування 3. Схоластика в) Через розум утверджується віра

7. Філософською основою патристики є:

а) містика Піфагорійського союзу;

б) вчення послідовників Платона;

в) раціоналістична спрямованість античної філософії;

г) вчення Аристотеля.

8. Назвати правильну відповідь: Бог за Августином – це:

а) предмет пізнання;

б) причина пізнання;

в) найвище благо;

г) причина всякого блага;

ґ) правильними є всі відповіді.

Робота зі словником

Встановіть відповідність:

Поняття Зміст поняття 1. Теоцентризм а) філософське вчення, що заперечує онтологічне значення універсалій, стверджуючи, що загальні поняття існують не в дійсності, а тільки в мисленні. 2. Схоластика б) філософський термін, який використовується для позначення загальних понять 3. Патристика в) філософський напрям, згідно з яким універсалії існують реально як сутності речей 4. Креаціонізм г) світоглядна модель світосприйняття в добу Середньовіччя, згідно з яким Бог є джерелом і основою всього сутнього 5. Реалізм ґ) вчення отців церкви ІІ–VІІ ст., спрямоване на формулювання, обґрунтування та тлумачення теологічних догматів. 6. Номіналізм д) в середньовічній філософії – переконання, що світ створений з «ніщо» 7. Універсалії е) етап розвитку філософії та теології, спрямований на системну концептуалізацію теологічних догматів, засобом раціоналістичної методології та формально-логічних прийомів. 8. Апологетика є) ранній етап становлення християнського богослов’я, завданням якого було обґрунтування і захист християнського віровчення.

Творчі завдання

1. Яка роль апологетики та патристики у формуванні середньовічної філософії?

2. Розкрийте відмінність між західною і східною патристикою.

3. Розкрийте основні положення Аврелія Августина.

4. Яке завдання стояло перед високою схоластикою?

5. У чому полягає суть дискусії між номіналістами та реалістами?

6. Як розуміє Тома Аквінський співвідношення віри та розуму?

7. Яке значення для розвитку філософії мав перехід від неоплатонізму до аристотелізму в добу схоластики?

8. Що означає поняття «бритва Оккама»?