avangard-pressa.ru

Тапсырма гистаграммалар құру - Математика

Тапсырма 2. Қарапайым ағынмен жұмыс істейтін бірарналы ЖҚЖ-ны модельдеу

Бірарналық ЖҚЖ-ны бір телефондық жол ретінде қарастырайық. Қызмет көрсету жүйесінің кірісіне екпінділігі λ болатын тапсырыстардың (шақырулардың) қарапайым ағыны келіп түседі. Қызмет көрсету уақыты параметрі μ – ге тең көрсеткіштік заңмен үлестірілген. GPSS ортасында күтумен жұмыс істейтін бірарналы ЖҚЖ моделін құру керек.

Нұсқа № μ көрсеткіші λ екпінділігі 0,48 0,38

GENERATE(Exponential (1,0,2.63))

QUEUE mstk

SEIZE retk

DEPART mstk

ADVANCE (Exponential (1,0,2.08))

RELEASE retk

TERMINATE 1

START 100

Құрылған модель көмегімен келесілерді орындау қажет:

а) арнаны пайдалану коэффициенті мен λ келген ағынның екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірибе үшін λ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, тәуелділігінің графигін тұрғызу;

б) орташа кезек ұзындығы мен μ қызмет көрсету уақытының екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірбие үшін μ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, тәуелділік графигін тұрғызу;

tk= 1/λ= 1/0.38=2.631

tk= 1/μ= 1/0.48=2.083

λ 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 ϕ 0,824 0,792 0,881 0,936 0,948 0,941 0,895 0,964 0,958 0,905 tk 2,631 2,564 2,5 2,439 2,380 2,325 2,272 2,222 2,173 2,127 μ 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 q 2,672 1,407 1,178 0,815 1,129 0,976 3,701 0,814 1,445 0,974 tk 2,083 2,040 2,00 1,960 1,923 1,886 1,851 1,818 1,785 1,754

Тапсырма 3. Көпарналы жүйені модельдеу
Көпарналы ЖҚЖ кірісіне екі түрлі тапсырыс келіп түседі, бірінші түрі өзіне қызмет көрсетуі үшін m қызмет көрсету арнасын, ал екіншісі – n қызмет көрсету арнасын қажет етеді. Көршілес тапсырыстардың келіп түсу аралығы бірқалыпты заңмен үлестірілген және (A±B) уақыт бірлігін құрайды. Қызмет көрсеті уақыты кездейсоқ, бірқалыпты заңмен үлестірілген және(C±D) уақыт бірлігін құрайды. Жүйе жұмысының жалпы уақыты T.

Көпарналы ЖҚЖ моделін GPSS World тілінде құрастыру керек.Модельдеу нәтижесінде ЖҚЖ жұмысының сапасының (QoS) келесі көрсеткіштерін анықтау қажет.

Нұсқа № M n 1 түрі үшінA,B 2 түрі үшін A,B 1 түрі үшін C,D 2 түрі үшін C,D Т 38,5 19,6 40,1 22,3

а) әр тапсырыс түрі үшін кезектегі орташа күту уақыты;

I түрі – 14.303

ІІ түрі – 43.989

б) ЖҚЖ - ға түсетін, әр тапсырыс түрінің жалпы саны;

I түрі - 13;

ІІ түрі - 28;

в) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің максималды саны;

I түрі - 1;

ІІ түрі - 6;

г) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің орташа саны.

I түрі - 0,361;

ІІ түрі - 2,392;

тапсырма Гистаграммалар құру

Телекоммуникациялық компанияның call – центріне обаменттерден шақырулар келіп түседі. Шақырулар келіп түсуіндегі уақыт аралығы экспоненциалды заң бойынша үлестірілген және орташа мәнін A бірлік уақытпен құрайды. Оператормен сөйлесу уақыты бірқалыпты заң бойынша үлестірілген және (B±C) аралығында орналасқан. Операторлар саны N – ға тең, кезектін ұзындығы K шамасымен шектелген. Егерде шақыру келіп түскенде, кезектін ұзындығы К-нан асып кетсе, онда шақырулар шығын болады.

Жұмыс уақытының ағымында (8 сағат) call – центрдің функционалдық моделін GPSS World жүйесінде құру керек.

Модельдеу нәтижесінде келесілерді орындау қажет:

a) Шақырудың шығын болу ықтималдылығын анықтау;

b) Абоненттерге қызмет көрсету уақытының гистограммаларын құру, яғни кезектің ұзындығы мен кезекте болу уақытының;

c) Шақырудың шығын болу ықтималдылығын К мәнін тәуелділігін, К мәнін 1 – ге тең қадаммен өзгерте отырып, құрастыру;

Нұсқа нөмірі № A (сек) B (сек) C (сек) N K

OPERATOR STORAGE 12

UZINDIK TABLE QA$KEZEK,0.8,0.05,10

UAKIT TABLE QT$KEZEK,8,0.5,14

GENERATE (EXPONENTIAL (1,0,11))

TEST LE Q$KEZEK,7,OUT

QUEUE KEZEK

ENTER OPERATOR

DEPART KEZEK

ADVANCE 116,5

LEAVE OPERATOR

TABULATE UAKIT

TABULATE UZINDIK

OUT TERMINATE

GENERATE 28800

TERMINATE 1

START 1

К Р шыг 0,035 0,035 0,013 0,008 0,007 0,005 0,002 0,001 0,001 0, 0,