avangard-pressa.ru

Тема. Розв’язування задач на виконання дій над матрицями. Обчислення визначників - Математика

Мета роботи: навчитись розв’язувати задачі на виконання дій над матрицями; визначення матриці, оберненої до даної; обчислення визначників другого та третього порядків.

Наочне забезпечення та обладнання:

1. Інструкційні картки;

2. Індивідуальні завдання;

3. Обчислювальні засоби.

Теоретичні відомості про визначники та їх властивості

Розглянемо спочатку системи рівнянь, в яких кількість невідомих і кількість рівнянь рівні між собою, тобто m = n. Нехай, наприклад, n = m = 2, тоді маємо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими:

Визначником другого порядку називається вираз

.

Визначником третього порядку називається вираз:


.

Задача 1. Обчислити визначники, використовуючи:

a) правило трикутників;

б) метод розкладу за елементами першого рядка;

в) правило Саррюса

Теоретичні відомості про матриці та дії над ними

Означення. Матрицею називається прямокутна таблиця чисел, яка має m рядків і n стовпців. Якщо повернутися до системи рівнянь (1.1), то коефіцієнти при невідомих у лівій частині якраз і утворюють таку прямокутну таблицю:

.

1. Сумою матриць одного й того самого порядку і називається матриця ; ,будь-який елемент якої дорівнює сумі відповідних елементів матриць А і В: .

2. Добутком матриці на деяке число називається така матриця С, кожен елемент якої утворюється множенням відповідних елементів матриці А на , .

3. Добутком матриці розміру на матрицю розміру називається така матриця розміру , , кожний елемент можна знайти за формулою:

.

Кожний елемент матриці С утворюється як сума добутків відповідних елементів і-го рядка матриці А на відповідні елементи
j-го стовпця матриці В.

Задача 2. Знайти , якщо А= ,

Задача 3. Розв’язати рівняння:

Задача 4. Знайти матрицю , , якщо

,

Питання для самоперевірки знань, умінь

1. Визначники другого та третього порядків.

2. Правило трикутників для обчислення визначників.

3. Розклад визначника за елементами рядка (стовпця.)

4. Правило Саррюса.

5. Що таке прямокутна матриця? Елементи матриці. Стовпці і рядки матриці.

6. Яка матриця називається квадратною? Головна діагональ матриці. Бічна діагональ матриці

7. Що таке сума матриць?Що таке добуток матриці на число?

8. Що таке добуток двох матриць?

Висновок _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Перевірив викладач ___________ Оцінка ___________ Дата ______________

Виконаємо самостійно

В-1 В-2

1) Обчислити визначники, використовуючи:

а)правило трикутників;

б) метод розкладу за елементами першого рядка;

в) правило Саррюса

2) Знайти , якщо

А= , А= ,

3)Знайти матрицю , , якщо

В-3 В-4

1) Обчислити визначники, використовуючи:

a) правило трикутників;

б) метод розкладу за елементами першого рядка;

в) правило Саррюса

2) Знайти , якщо

А= , А= ,

3)Знайти матрицю , , якщо

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2